Một trí khôn hơn trăm trí khôn - Truyện kể bổ trợ Tiếng Việt.