Tình huống thực tế - Cảnh đẹp quê hương

Các tình huống thực tế môn Đạo đức ở cấp Tiểu học nhằm giúp học sinh : - Có hiểu biết ban đầu về một số chuẩn mực hành vi đạo đức và chuẩn mực hành vi mang tính pháp luật phù hợp với lứa tuổi trong quan hệ của...

Xem chi tiết

Tư thế ngồi viết và cách cầm bút

Chuẩn bị tư thế ngồi học đúng cách và cách cầm bút là những kỹ năng tối quan trọng cho trẻ khi chuẩn bị Hành trang vào lớp 1. Giáo dục số xin giới thiệu clip về Tư thế ngồi học đúng và cách cầm bút để quý...

Xem chi tiết

Tình huống thực tế - Tự lập

Chương trình môn Giáo dục công dân góp phần hình thành, phát triển ở học viên các phẩm chất chủ yếu: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực và trách nhiệm;các năng lực của người công dân...

Xem chi tiết

Tình huống thực tế - Tự giác làm việc...

Chương trình môn Giáo dục công dân góp phần hình thành, phát triển ở học viên các phẩm chất chủ yếu: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực và trách nhiệm;các năng lực của người công dân...

Xem chi tiết

Tình huống thực tế - Tôn trọng sự thật

Chương trình môn Giáo dục công dân góp phần hình thành, phát triển ở học viên các phẩm chất chủ yếu: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực và trách nhiệm;các năng lực của người công dân...

Xem chi tiết

Tình huống thực tế - Tiết kiệm

Chương trình môn Giáo dục công dân góp phần hình thành, phát triển ở học viên các phẩm chất chủ yếu: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực và trách nhiệm;các năng lực của người công dân...

Xem chi tiết

Tình huống thực tế - Ý thức trách nhiệm

Các tình huống thực tế môn Đạo đức ở cấp Tiểu học nhằm giúp học sinh : - Có hiểu biết ban đầu về một số chuẩn mực hành vi đạo đức và chuẩn mực hành vi mang tính pháp luật phù hợp với lứa tuổi trong quan hệ của...

Xem chi tiết

Tình huống thực tế - Tuân thủ quy định...

Các tình huống thực tế môn Đạo đức ở cấp Tiểu học nhằm giúp học sinh : - Có hiểu biết ban đầu về một số chuẩn mực hành vi đạo đức và chuẩn mực hành vi mang tính pháp luật phù hợp với lứa tuổi trong quan hệ của...

Xem chi tiết

Tình huống thực tế - Lòng nhân ái

Các tình huống thực tế môn Đạo đức ở cấp Tiểu học nhằm giúp học sinh : - Có hiểu biết ban đầu về một số chuẩn mực hành vi đạo đức và chuẩn mực hành vi mang tính pháp luật phù hợp với lứa tuổi trong quan hệ của...

Xem chi tiết

Tình huống thực tế - Đức tính trung thực

Các tình huống thực tế môn Đạo đức ở cấp Tiểu học nhằm giúp học sinh : - Có hiểu biết ban đầu về một số chuẩn mực hành vi đạo đức và chuẩn mực hành vi mang tính pháp luật phù hợp với lứa tuổi trong quan hệ của...

Xem chi tiết