Đốt cháy lông cừu - Thí nghiệm hóa học gắn kết cuộc sống THCS.