Xăng và nước - Thí nghiệm hóa học gắn kết cuộc sống THCS.