Hướng dẫn chi tiết quy trình lựa chọn sách giáo khoa mới của bộ giáo dục và đào tạo dành cho các cơ sở giáo dục phổ thông trên toàn quốc.