Sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm 1 -...

Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, trong đó trọng tâm là đổi mới Chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông từ lâu đã là một yêu cầu bức thiết để Việt Nam hội nhập và...

Xem chi tiết

Sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm 1 -...

Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, trong đó trọng tâm là đổi mới Chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông từ lâu đã là một yêu cầu bức thiết để Việt Nam hội nhập và...

Xem chi tiết

Sách giáo khoa Đạo đức 1 - Vì sự bình đẳng...

Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, trong đó trọng tâm là đổi mới Chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông từ lâu đã là một yêu cầu bức thiết để Việt Nam hội nhập và...

Xem chi tiết

Sách giáo khoa Tiếng việt 1 - Vì sự bình...

Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, trong đó trọng tâm là đổi mới Chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông từ lâu đã là một yêu cầu bức thiết để Việt Nam hội nhập và...

Xem chi tiết

Sách giáo khoa Toán 1 - Vì sự bình đẳng và...

Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, trong đó trọng tâm là đổi mới Chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông từ lâu đã là một yêu cầu bức thiết để Việt Nam hội nhập và...

Xem chi tiết

Sách giáo khoa Âm nhạc 1 - Vì sự bình đẳng...

Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, trong đó trọng tâm là đổi mới Chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông từ lâu đã là một yêu cầu bức thiết để Việt Nam hội nhập và...

Xem chi tiết

Sách giáo khoa Mĩ thuật 1 - Vì sự bình đẳng...

Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, trong đó trọng tâm là đổi mới Chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông từ lâu đã là một yêu cầu bức thiết để Việt Nam hội nhập và...

Xem chi tiết

Hướng dẫn chi tiết quy trình lựa chọn sách...

Ngày 30/01/2020, Bộ GDĐT đã ban hành Thông tư số 01/20202 Hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông. Thông tư này quy định rõ nguyên tắc, tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa; tổ chức...

Xem chi tiết

Sách giáo khoa lớp 1 theo chương trình mới...

Bộ sách giáo khoa (SGK) Cùng học để phát triển năng lực đáp ứng các yêu cầu cơ bản từ Chương trình môn học, đặt trọng tâm vào việc phát triển phẩm chất và năng lực giúp học sinh thành công trong học tập. SGK...

Xem chi tiết

Bộ sách giáo khoa nền dành cho lớp 1 - Kết...

Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống được biên soạn cho tất cả học sinh phổ thông trên mọi miền của đất nước, giúp các em hình thành và phát triển những phẩm chất và năng lực cần có đối với người công...

Xem chi tiết